Partijos programa


VEIKLUMAS, TEISINGUMAS, ATSAKOMYBĖ

PARTIJA TVARKA IR TEISINGUMAS yra politinė partija, kuri remiasi laisvo žmogaus, atviros visuomenės, žmogaus laisvės bei atsakomybės principais, atviro ir demokratiško liberalizmo idėjomis.
PARTIJA TVARKA IR TEISINGUMAS būdama atvira visiems siekia atstovauti ir vienyti centro dešiniąsias politines jėgas, kurios prioritetą teikia rinkos ekonomikai, valdininkų atsakomybės visuomenei didinimui, besąlygiškam žmogaus teisių gynimui.
PARTIJA TVARKA IR TEISINGUMAS iškelia ir pabrėžia šeimos svarbą bei jos apsaugą, nes pirmiausia šeimoje turi būti puoselėjamos ir perduodamos tradicijos, papročiai bei dorovės normos.
PARTIJA TVARKA IR TEISINGUMAS siekdama įgyvendinti savo veiklos principus ir kryptis, dalyvavimą politikoje grindžia moralės nuostatomis, kurios yra neatsiejamos nuo bendra žmogiškų vertybių.
PARTIJA TVARKA IR TEISINGUMAS partija tvirtai tiki, kad kiekvienas žmogus gimsta laisvas gyventi laisvėje, kurią riboja tik atsakomybė už savo veiksmus. Jo laisvę užtikrina privati nuosavybė, demokratija ir įstatymo viršenybė.

PARTIJOS TVARKA IR TEISINGUMAS PROGRAMA

MŪSŲ NUOSTATOS
Tvarka valstybėje
Laisva ir kūrybiška asmenybė - demokratiškos valstybės pamatas
Narystė NATO ir Europos Sąjungoje - svarbiausias valstybingumo garantas, išsaugant valstybės savitumą ir tautinį orumą
Strateginiu planavimu pagrįsta valstybės raida,užtikrinanti nacionalinį saugumą
Lietuva - saugios atominės energetikos šalis
Darbu pagrįsta liberali socialinė politika
Saugus, sveikas ir pasiturintis kaimas
Regionų ir savivaldos plėtra, perduodant ne tik funkcijas, bet ir finansavimą
Stabiliai ir pelningai dirbančios smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės
Būstas kiekvienam - tai ne svajonė, o realybė
Tautinės mažumos yra neatsiejama Lietuvos visuomenės dalis
Visiems prieinama sveikatos apsauga ir švietimas

VALSTYBĖS VALDYMAS
Valstybės valdymas grindžiamas strateginiu planavimu.
Šalies valdymas turi būti decentralizuotas plėtojant savivaldą.
Valdžios institucijų ir valstybės tarnautojų teisės neatskiriamos nuo atsakomybės.
Kiekvienas bet kurio lygio valstybės institucijos sprendimas turi būti priimamas tik iš anksto įvertinus jo pasekmes.
Administravimo skaidrumas ir įstatymų rengimo bei svarstymo viešumas turi tapti veiklos norma.
Visos administracinės paslaugos turi būti paprastos ir efektyvios.

ASMENS SAUGUMAS, ŽMOGAUS TEISĖS IR TEISĖTVARKA
Tarptautinėmis konvencijomis bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos žmogaus teisės yra neginčijamos.
Svarbiausias valstybės uždavinys - ginti savo piliečius. Visų lygių valdžia turi tarnauti žmogui.
Nukentėjusiojo asmens moralinė ar materialinė žala privalo būti tinkamai atlyginta.
Valstybės prievartos institucijų ir pareigūnų veiklos ribos turi būti aiškiai reglamentuotos, nepriklausomos nuo politinių jėgų spaudimo, garantuotas jų bešališkumas.
Visuotinis pajamų ir turto deklaravimas sumažins korupciją.

ŠVIETIMAS, STUDIJOS, KULTŪRA
Mokslo ir studijų sistemos tobulinimas - valstybės gerovės pagrindas.
Sudaryti galimybę visiems įsigyti aukštos kokybės išsilavinimą.
Lygios galimybės valstybinėms ir nevalstybinėms mokymo įstaigoms, pagrindinis mokymo įstaigų finansavimo principas - "pinigai seka paskui mokinį", efektyvi studijų finansavimo sistema.
Kultūros politikos pagrindas - šiuolaikiško ir kūrybiško žmogaus formavimas, jo poreikio aktyviai dalyvauti kultūros gyvenime skatinimas.
Turi būti sudarytos sąlygos suvokti ir išsaugoti kultūros vertybes, praeities ir dabarties kartų patirtį.
Sukurti teisines prielaidas bei ekonominę sistemą, kuri skatintų kiekvieno žmogaus gabumus, kultūros ir sporto mecenavimą ir kitokią paramą ir sudarytų sąlygas įgyvendinti nacionalinę kultūros strategiją.
Tautinių mažumų ir bendrijų kultūra yra neatsiejama nacionalinės kultūros dalis.

EKONOMIKA
Svarbiausia priedermė ekonomikoje sudaryti sąlygas laisvajai rinkai funkcionuoti. Valstybė turi vienodai vertinti kiekvieną legalų verslą, netaikydama nei ribojančių, nei skatinančių priemonių.
Tarptautiniai ekonominiai ryšiai orientuotini į Lietuvai labiau prieinamas ir perspektyvias mokslo bei gamybos kryptis.
Lemiami Lietuvos ekonominio augimo veiksniai yra politinis ir makroekonominis stabilumas, aukštosiomis ir informacinėmis technologijomis grindžiama techninė pažanga, investicijos į žmogų, vidaus ir užsienio investicijos.
Žinių visuomenės kūrimas turi būti skatinamas ir spartinamas. Tik žiniomis grįsta ekonomika garantuos šalies ūkio konkurencingumą ir dinamišką plėtrą.

FINANSAI
Sukurti palankias teisines ir ekonomines sąlygas plėtotis kapitalo rinkai, integruojantis į bendrąją Europos Sąjungos rinką.
Mokesčių politika turi būti paprasta ir suprantama kiekvienam mokėtojui.
Valdžios institucijos turi pasitikėti mokesčių mokėtojais, nebauginti jų "žiauriomis akcijomis".
Naujų produktų ir finansinių paslaugų kūrimas, rinkos dalyvių veiklos liberalizavimas ir jų konkurencijos skatinimas - svarbūs darbai, kuriuos privalu atlikti.
Ilgalaikis būsto įsigijimo kreditavimas - šeimos apsaugos ir demografinės krizės stabdymo pagrindas.
Mokesčiai turi būti mažinami.

REGIONŲ POLITIKA
Lietuva - ne tik Vilnius.
Regionų prioritetas - Lietuvos stiprybė.
Lietuva buvo ir bus regioninių etninių Aukštaitijos, Žemaitijos, Suvalkijos ir Dainavos žemių šalis.
Valstybė turi sudaryti palankiausias sąlygas investicijoms į regionų ekonomiką ir pati į ją investuoti.

UŽIMTUMAS IR SOCIALINĖ POLITIKA
Mūsų prioritetas - darbo vietų kūrimas.
Lietuvos žmonių gerovės ir socialinio saugumo pagrindas yra lygių galimybių principas, visiems prieinamas bei gerai apmokamas darbas.
Valstybės parama turi būti teikiama tik negalintiems savimi pasirūpinti žmonėms.
Socialinė parama žmogui teikiama ne lengvatomis ir kompensacijomis, o tiesioginėmis išmokomis.
Ypatingą dėmesį skirsime užtikrinti žmonių su negalia teises ir integruoti juos į visuomenę.
Pensijos turi būti didinamos proporcingai didėjant vidutiniam darbo užmokesčiui.

SVEIKATOS APSAUGA
Valstybės užduotis - padaryti sveikatos apsaugos sistemą saugią, efektyvią ir visiems prieinamą.
"Pinigai seka paskui žmogų" - pagrindinis privalomojo sveikatos draudimo principas, kuris sudaro visiems paslaugų vartotojams vienodas sveikatos priežiūros prieinamumo sąlygas.
Sveikatos priežiūra turi būti bešališkai kontroliuojama ir valstybės, ir visuomenės.
Paslaugos gavėjai turi turėti teisę laisvai pasirinkti gydytoją, gydymo įstaigą ir draudimo rūšį.
Ypatingą dėmesį reikia kreipti į prevencines sveikatos priežiūros priemones.
Valstybė turi organizuoti visavertę pirminę sveikatos priežiūrą ir užtikrinti laiku sutiekiamą, kokybišką antrinę sveikatos priežiūrą.
Jokia reforma nebus vertinga, jeigu ji nebus skirta gerinti žmogaus ir visuomenės sveikatą.
Privačių ir valstybinių sveikatos priežiūros įstaigų konkurencijos sąlygos turi būti vienodos ir tarpusavyje suderintos.

INFORMACINĖ VISUOMENĖ
Informacija yra vienas svarbiausių verslo išteklių.
Informacinių technologijų diegimas užtikrina demokratinės visuomenės plėtrą.
Visuotinis interneto prieinamumas, elektroninės komercijos plėtra, įstatymai, ginantys šalies gyventojų informacinį saugumą ir privatumą, turi prioritetinę reikšmę.

APLINKOSAUGA IR URBANISTINĖ VEIKLA
Pagrindinis aplinkosaugos principas - saugok ir tvarkyk, bet ne drausk ir saugok. Lengviau, pigiau ir saugiau aplinką išsaugoti nei tvarkyti padarinius.
Architektūra ir subalansuota plėtra bei renovacija skirta kurti sveiką ir stabilią aplinką, tinkamą gyventi, dirbti ir ilsėtis.
Moderni ir saugi aplinka yra vienas Lietuvos ateities kertinių akmenų.

KAIMO POLITIKA
Kaimas turi būti saugus, sveikas ir pasiturintis.
Kaimo plėtra turi būti subalansuota ir apimti visas ekonomines bei socialines sritis.
Bendroji kaimo politika turi būti susijusi su Europos Sąjungos plėtra ir ūkininkų rėmimu.
Žemė neturi tapti spekuliacijos objektu. Valstybė turėtų kreipti ypatingą dėmesį žemės sklypų konsolidacijai ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių nuosavybėje.
Skatinti alternatyvius verslus bei žemės ūkio produkcijos gamybą ne tik maisto produktams, bet ir kaip žaliavą pramonei ir kurti kaime naujas darbo vietas.
Kaimas - didžiausias dvasinis Lietuvos turtas.

SMULKUSIS IR VIDUTINIS VERSLAS
Valstybės uždavinys - sukurti tokias sąlygas, kad žmonės noriai ir gerai dirbtų.
Palanki teisinė, institucinė ir mokestinė aplinka turi skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą.
Informacijos, konsultavimo ir kitas paslaugas teikiančios institucijos turi tarnauti verslą pradedantiems žmonėms.
Vidurinėse mokyklose turi būti suteikiami ekonomikos bei vadybos žinių pagrindai.
Valstybė turi tapti finansinio kredito garantu kiekvienam Lietuvos Respublikos piliečiui, ketinančiam pradėti verslą.
Smulkiojo ir vidutinio verslo sėkmė yra Lietuvos ekonomikos ateitis.

ENERGETIKA
Energetika - strateginė pramonės šaka, didžia dalimi lemianti šalies ekonomiką, pragyvenimo lygį bei nepriklausomybę.
Integruojantis į Europos Sąjungą struktūras privalome kuo efektyviau išnaudoti esamus Ignalinos AE išteklius ir likti saugią atominę energiją gaminančia ir eksportuojančia šalimi.
Energetikos ūkį būtina pertvarkyti pagal Europos Sąjungos direktyvinius reikalavimus.
Lietuvos energetikos sistemą privalu integruoti į Baltijos šalių ir Europos energetinius tinklus.
Lietuva turi tapti svarbia energijos tiekimo ir tranzito grandimi.
Ypatingą dėmesį reikia skirti energijos taupymui ir atsinaujinančių bei vietinių energijos išteklių panaudojimui.
Energetikos sistemoje turi būti įdiegti rinkos santykiai, kurie tenkintų ir smulkiųjų vartotojų poreikius.

TRANSPORTAS
Valstybės užduotis - sukurti tranzito šalies statusą, svarbiausias transporto arterijas įjungiant į tarptautinių europinių kelių sistemą.
Aplinkkelių tiesimo ir žvyrkelių asfaltavimo programos, muitinių sistemos modernizavimas, kombinuotų pervežimų įvairių rūšių transportu sistemos tobulinimas, logistikos centrų kūrimas, transporto paslaugų rinkos plėtros skatinimas yra prioritetiniai darbai.
Maksimalus šalies geopolitinės padėties išnaudojimas sudarys sąlygas glaudžiai bendrauti su Vakarų ir Rytų šalimis.

UŽSIENIO POLITIKA
Užsienio politikos prioritetai yra integracija į Europos Sąjungą ir NATO, užtikrinant lietuvių tautos savimonės tęstinumą ir savitumą.
Užsienio politika pirmiausia turi būti grindžiama nacionaliniais ir ekonominiais interesais, sprendimais, kurie stiprina šalį, kelia jos autoritetą tarptautiniu lygiu.
Valstybės politika - draugiški ir ekonomiškai pagrįsti santykiai su visomis valstybėmis be jokių išankstinių nuostatų .
Lietuvos piliečių interesai ir teises užsienyje turi būti besąlygiškai ginamos.
Globalizacijos akivaizdoje neturime prarasti tautinės savimonės.

Partijos Tvarka ir teisingumas pirmininkas
Prezidentas Rolandas Paksas

Programa patvirtinta Liberalų Demokratų partijos (dabar - partija Tvarka ir teisingumas)
steigiamajame kongrese 2002-03-09.